Mehmet Kalkınoğlu

Mehmet Kalkınoğlu

Vergi kanununda yapılan değişiklikler

3.1. Yarışma ve çekilişlerde kazanılacak ikramiyeler üzerinden uygulanacak vergi oranı arttırılmaktadır

Kanunun 14. maddesiyle, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun “Nispetler” başlıklı 16. maddesinde yer alan, 5602 sayılı kanunda tanımlanan şans oyunları ile gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyeler için uygulanan %10 nispetindeki veraset ve intikal vergisi oranının %20’ye çıkarılması öngörülmektedir.

Bu düzenlemenin, Kanunun yayınlanacağı ayı izleyen ayın başından itibaren yürürlüğe girmesi öngörülmektedir.

  1. 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNUNDA ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMELE 

4.1. Kira Gelirlerinde götürü gider indirimi oranı azaltılıyor

Kanunun 15. maddesinde yapılan düzenleme ile, GVK’nun 74. maddesinde yer verilen kira gelirleri için uygulanacak götürü gider indiriminde geçerli olan oran %25’ten %15’e düşürülmektedir.

Düzenlemenin, 1.1.2017 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere Kanunun yayını tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülmektedir.

4.2. Dağıtılmayan kâr paylarına stopaj getiriliyor

Kanunun 16. maddesiyle GVK 94/6-c bendi yeniden düzenlenmektedir.

Yapılan düzenlemeye göre; tam mükellef kurumlar tarafından elde edildiği hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken ayı izleyen ikinci ayın sonuna kadar sermayeye eklenmeyen ve/veya kâr dağıtımına konu edilmeyen dağıtılabilir kurum kazançlarına stopaj öngörülmektedir.

Bu kazançların tevkifata tabi tutulduktan sonra;

  • Sermayeye eklenmesi halinde sermayeye eklenen tutara isabet eden tevkifat tutarının kuruma red ve iade olunacağı,
  • Dağıtılması halinde ise dağıtılan kazanç üzerinden bu alt bent kapsamında yapılan tevkifatın dağıtılan kazançlar üzerinden hesaplanacak vergiden mahsubundan sonra kalan