TESCİLLİ RESTORASYON İKMAL İŞİ

                                                                                                                                                   NİZ...

                                                                                                                                                   NİZİP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                                                                                                                                                                  İHALE İLANI

Nizip İlçesi 80-28 Tescilli Restorasyon/ Rekonstrüksiyon İkmal İşi Korunması Gerekli Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonları İle Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Usul Ve Esaslar 23. Maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2023/1311440

İşin Adı : Nizip İlçesi 80-28 Tescilli Restorasyon/ Rekonstrüksiyon İkmal İşi

İhale Türü - Usulü : Yapım İşi - Açık İhale Usulü

1 - İdarenin

a) Adresi : Mimar Sinan Mahallesi Niğbolu Sokak No: 20 27700 - Nizip / Gaziantep

b) Telefon ve faks numarası : 0 (342) 517 3900 - 0 (342) 517 2138

c) Elektronik posta adresi : [email protected]

ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının görülebileceği internet adresi  : www.nizip.bel.tr

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Restorasyon/ Rekonstrüksiyon İkmal işi (Z+1. kat) 560 m² toplam inşaat alanı - 60 Kalem

b) Yapılacağı Yer : Pazarcami Mahallesi Böler Sok.No:30- Nizip/Gaziantep

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (beş) gün içinde Uygulama İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır.

ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.

3- İhalenin / Ön Yeterlik /

Yeterlik Değerlendirmesinin:

a) Yapılacağı yer : Nizip Belediye Başkanlığı/Meclis Toplantı Salonu (1.Kat)

b) Tarihi ve saati : 05.12.2023 - 11:00

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.3. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.5. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.

4.1.6. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.

4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.8. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin; tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya mühendis veya mimar olması şartıyla her iki ortağın da tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları durumunda, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak ortaklığa ilişkin şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde İdarece boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin %100 oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi sunulacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak, Kamu İhale Kurumu´nun Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ´inde (Resmi Gazete Sayısı: 30453/m, Resmi Gazete Tarihi 19.06.2018) Resmi Gazetede yayımlanan "Yapım işlerinde benzer iş grupları tebliğ" de yer alan (B) Üstyapı (Bina) İşleri "I. Grup: Bina İşleri" yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.1. İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhaleye teklif verecek olan isteklilerin kendisinin veya temsilcilerinin, ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7.2.İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların kendisi veya noter onaylı vekaletnameyi haiz yetkili temsilcilerinin idarece onaylı ihale dokümanını ihale tarihinden (ihale tarihi dahil) en az 3 gün önce satın almaları zorunludur.

7.3.İhale dokümanı, Nizip Belediyesi İhale Servisinde görülebilir ve 1.000,00 TL. (Bin Türk Lirası) karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.4. İdareler ve ihaleye katılmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler EKAP’a kayıt olmak zorundadır. Ortak girişimlerde ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının bu koşulu sağlaması gerekir.

8 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Nizip Belediyesi İhale Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 100 (yüz) takvim günüdür.

12- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir.

13 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

14- İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp, Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği esasları uygulanacaktır.

15. Diğer Hususlar

15.1.İhale Birim Fiyat Teklif Cetveli fiyat listesi Excel formatında CD ortamında ihale zarfında sunulması tercih edilmektedir.

15.2. Resmî Gazetede 16.06.2022  tarihinde 31868 Resmî Gazete Sayısı ile yayınlanan; Korunması Gerekli Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonları İle Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal Ve Hizmet Alımlarına Dair Usul Ve Esaslar. “Geçici Madde 2- “Alt mevzuatın uygulanması” başlıklı maddesi gereği

“(1) 44 üncü madde gereğince Bakanlık tarafından alt düzenlemeler yürürlüğe konuluncaya kadar 25/7/2013 tarihli ve 28718 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği ile yürürlüğe konulan alt mevzuatın uygulanmasına devam edilir.” Denildiğinden. Bu hükme göre işlem yapılacaktır.

#ilangovtr

Basın No ILN01934198

21 Kas 2023 - 08:00 Gaziantep/ Nizip- Resmi İlanlar


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Telgraf Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Telgraf Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Telgraf Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Telgraf Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.