Şahinbey'de 13 tane işyeri kiraya verilecek

Şahinbey'de 13 tane işyeri kiraya verilecek
Telgraf Haber Merkezi
11 Ocak 2021 / 15:00

Basın İlan Kurumunun sitesinde yer alan ihale bilgileri şu şekilde:

Bu ihalede “İDARE” ŞAHİNBEY BELEDİYESİ’Nİ, “İSTEKLİ”  İhaleye katılan gerçek veya tüzel kişiyi, “KİRACI” ihaleyi alan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

2- İHALENİN KONUSU

Mülkiyeti Belediyemize ait olan, aşağıdaki tabloda mahalle,adres,ada/parsel numarası, niteliği, bağımsız bölüm/no.su, mevkii/yeri, muhammen bedeli, geçici teminatı belirtilen taşınmazların ihale yoluyla tabloda belirilen süre üzerinden kiraya verilmesi.

S. No Mahalle Ada Parsel Bbn-Kapı No Niteliği/Adres Aylık %3 Geçici Teminat Yıl
Muhammen Kira Bedeli
1 Şahintepe 353 3 -10/1A Kafeterya (M. Akif Ersoy Parkı İçi) 1.000,00 TL + kdv 1.080,00 TL 3
2 Mavikent 6245 5 3- İşyeri / Mavi Çarşı 1.000,00 TL + kdv 1.080,00 TL 3
3 Mavikent 6245 5 4- İşyeri / Mavi Çarşı 1.250,00 TL + kdv 1.350,00 TL 3
4 Mavikent 6245 5 5- İşyeri / Mavi Çarşı 1.250,00 TL + kdv 1.350,00 TL 3
5 Burç Yeşilpınar 913 5 -100/6 İşyeri / Burç Yeşilpınar Mahallesi Okul Caddesi No:5B 250,00 TL + kdv 270,00 TL 3
6 Karagöz 611 17 -106 El Sanatları Üretim ve Satış Merkezi / Gümrük Hanı 400,00 TL + kdv  432,00 TL 3
7 Karagöz 611 17 -108 El Sanatları Üretim ve Satış Merkezi / Gümrük Hanı 400,00 TL + kdv  432,00 TL 3
8 Karagöz 611 17 -109 El Sanatları Üretim ve Satış Merkezi / Gümrük Hanı 300,00 TL + kdv  324,00 TL 3
9 Karagöz 611 17 -110 El Sanatları Üretim ve Satış Merkezi / Gümrük Hanı 300,00 TL + kdv  324,00 TL 3
10 Karagöz 611 17 -111 El Sanatları Üretim ve Satış Merkezi / Gümrük Hanı 300,00 TL + kdv  324,00 TL 3
11 Karagöz 611 17 -114 El Sanatları Üretim ve Satış Merkezi / Gümrük Hanı 300,00 TL + kdv  324,00 TL 3
12 Karagöz 611 17 -115 El Sanatları Üretim ve Satış Merkezi / Gümrük Hanı 300,00 TL + kdv  324,00 TL 3
13 Karagöz 611 17 -116 El Sanatları Üretim ve Satış Merkezi / Gümrük Hanı 300,00 TL + kdv  324,00 TL 3

3-MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT:
Taşınmazların yıllık/aylık muhammen kira bedelleri ve geçici teminat bedelleri yukarıdaki tabloda gösterilmiştir.
4-İHALENİN ŞEKLİ
İhaleler, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesine göre “Açık Artırma Teklif Usulü” ile yapılacaktır.
5-İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ:
İhale şartnamesi Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğünde mesai saatleri içinde ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye girecek olanların 100,00 (yüz) TL karşılığında şartnameyi satın almaları gerekmektedir. Yukarıda belirtilen taşınmazlar için ayrı ayrı şartname satın alınacaktır.
6-İHALENİN TARİHİ, SAATİ, YERİ VE EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ
Yukarıdaki tabloda yer alan taşınmazların İhalesi 20/01/2021 Çarşamba günü, saat 15.00’da Şahinbey Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.
İsteklilerin, aşağıda istenilen belgelerle birlikte Belediyemiz Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğüne en geç 19/01/2021 Salı günü Saat:16.00’a kadar başvuru yapmaları gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmez.
7-GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI
İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, istekli oldukları taşınmazla ilgili tabloda belirtilen yıl üzerinden belirlenen % 3 geçici teminatı, Türkiye Vakıflar Bankası TR 970001500158007266618948 IBAN No.lu Belediyemiz hesabına veya Belediyemiz veznesine nakden yatırabileceği gibi bu ilanın 8.maddesinde belirtilen değerleri de Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğüne verebilir.
İhale Komisyonu ihalenin herhangi bir safhasında, ihaleye devam eden isteklilerden en son teklif edilen bedel üzerinden geçici teminat farkını isteyebilir. İhale sırasında istenen % 3 geçici teminat farkını tamamlamayanlar ihale salonundan çıkartılır ve ihale,  % 3 geçici teminat farkını tamamlayanlar arasında devam eder.
İhale üzerinde kalan gerçek veya tüzel kişiler, % 3 geçici teminat farkını tamamlamak zorundadır, aksi takdirde ihale iptal edilir.
8-TEMİNATA  İLİŞKİN ESASLAR
a)- Tedavüldeki Türk Parası
b)- Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları
c)- Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).
9- İSTENEN BELGELER
Aşağıda istenen belgeler dosya içerisinde Belediyemiz Gece Kondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğüne teslim edilecektir.
9.1. Kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Gerçek kişilerce sunulacaktır.),
9.2. Tebligat için Türkiye’de adres beyanı,  telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
9.3. Tüzel kişiliğin sicile kayıtlı bulunduğu idareden (Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden, Dernekler Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan)  ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğinin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,     
9.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
9.4.1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,
9.4.2. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri ve kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

9.5. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Gerçek kişilerce sunulacaktır.),
9.6. Vekâleten katılanlardan yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve noter tasdikli imza beyannamesi,
9.7. İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname,
9.8. Şartnamenin satın alındığına dair makbuz
9.9. Şartnamede belirtilen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya bu ilanın 8. maddesindeki değerler,
9.10. İsteklinin Belediyemize herhangi bir borcunun olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge,
9.11. Cumhuriyet Savcılığından Adli Sicil Kaydı olmadığına dair belge, (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olacaktır.)
9.12. Ortak Girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

9.13. Sıra numarası (6-13) arasındaki işyerleri Gümrük Hanı içerisinde tarihi yapıda olduğundan, kiralanan dükkânlar Yaşayan Müze işliği profiline uygun olan el sanatları ve bunların ustalarını bir araya toplamayı ve tanıtmayı da amaçlamaktadır. Bu sebeple dükkânların ihalesine katılacaklardan belge şartı olarak öncelik sırasına göre;  Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen “Geleneksel Türk El Sanatları Sanatkârı” belgesi, yoksa “Ustalık Belgesi” ve “Usta Öğreticilik Belgesi” istenilmektedir. Bu belgelerden herhangi birisine sahip olmayanlarda ise işi yapabileceğini beyan edenler kabul edilecektir.
               
                Ortak girişimlerde;  iş ortaklığını oluşturacak gerçek veya tüzel kişilerin her biri yukarıda istenen belgeleri ayrı ayrı vermek zorundadır.
                (Geçici teminat ve şartnamenin satın aldığına dair makbuz hariç)

İLAN OLUNUR.

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz