Ahmet YETİM

Ahmet YETİM

14-20 MAYIS SOSYAL GÜVENLİK HAFTASI

Sosyal Güvenlik Kurumunu paydaşlarına tanıtmak, sosyal güvenlik reformunu anlatmak, sosyal güvenlik kavramının toplumumuzun tüm bireyleri tarafından bilinmesini sağlamak, vatandaşlarımızı hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirmek, toplumda sosyal güvenlik bilincinin oluşmasına katkı sağlamak amacıyla her yıl 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun kabul edildiği 16 Mayıs tarihini içine alan hafta “Sosyal Güvenlik Haftası” olarak kutlanmaktadır. Bundan dolayı bu yazımda sosyal güvenliğin önemi ve ilimizin sosyal güvenlik ile ilgili rakamlarının bazılarını paylaşmak istedim.
Bilindiği üzere Anayasamızın 5. maddesinde, devletin temel amaç ve görevleri; Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, “sosyal hukuk devleti” ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, “ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmak”, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmak olarak belirtilmiştir.
Anayasamızın çalışma Hakkı ve Ödevi başlıklı 49. maddesinde ise; devletin, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alacağı belirtilmiştir. Yine Anayasamızın 60. maddesinde, herkesin sosyal güvenlik hakkına sahip olduğu ve devletin bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alacağı ve teşkilatı kuracağı belirtilmiştir. Anayasamızda kendisine verilen bu görevleri Devletimiz bir takım Kurumları aracılığı ile yerine getirmektedir. Emekli Sandığı, Bağ-Kur, SSK’nın tek çatı altında birleştirilmesi ile kurulan Sosyal Güvenlik Kurumu 16.05.2006 tarihinde kurulmuştur. Devletimizin sosyal güvenliğin sağlanması için oluşturduğu temel Kurum Sosyal Güvenlik Kurumu olmuştur. 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Sosyal Güvenlik Kurumunun çalışma alanı düzenlenmiştir. Devletimizin Sosyal Güvenlik alanında yapmış olduğu düzenlemeler modern devletler düzeyindedir. Son yıllarda sosyal güvenlik alanında devrim niteliğinde yapılan değişiklikle birçok batılı ülkeden daha geniş sosyal güvenlik hakları vatandaşlarımıza sunulmuştur.
Tek çatı altında sosyal güvenlik hizmetinin sağlanması amacıyla kurulan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın taşra örgütü Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüdür. Ülkemizin diğer illerinde olduğu gibi Şubat 2008 de Gaziantep İlimizde de Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü oluşturulmuştur. Yapılandırma öncesi İlimizde Sosyal Sigortalar İl Müdürlüğü, SSK Sağlık İşleri İl Müdürlüğü ve Bağ-Kur İl Müdürlüğü adı altında hizmet veren Kuruluşlarımız Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğümüz çatısı altında birleştirilmiştir. İlimizde bulunmayan Emekli Sandığı taşra teşkilatı işlemleri ise Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğümüzün kurulması ile vatandaşlarımıza sunulmaya başlanılmıştır.
Gaziantep Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğümüzün görevi; sosyal sigortacılık ilkelerine dayalı, etkin, adil, kolay erişilebilir, aktüeryal ve malî açıdan sürdürülebilir, çağdaş standartlarda sosyal güvenlik sisteminin gereği olarak vatandaşlarımıza hizmet vermektir. Bu amaçla İl Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan tüm arkadaşlarımız özverili bir çalışma temposu içerisindedirler.
2008, 2009, 2010 ve 2011 yılları Kurumumuz açısından bir yeniden yapılanma dönemi olmuştur. Küresel krizin etkilerinin tüm dünyayı sardığı bir dönemde ilimizde yaşayan insanlara sunduğumuz sosyal güvenlik hizmetinin önemi bir kat daha artmıştır. Bölgemizin parlayan yıldızı Gaziantep İlimizin Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğümüz verilerine göre 2010 ve 2011 yılını değerlendirdiğim bu yazımdaki rakamlar ilimizin sosyal güvenlik açısından iyi durumda olduğunu göstermektedir.
Son nüfus sayımına göre 1.753.596 kişiye Sosyal Güvenlik hizmetlerini sunacak olan Müdürlüğümüzün vatandaşlarımıza daha kaliteli ve daha hızlı hizmet sunmasını sağlamak için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir.
Gaziantep Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğümüzün 31.12.2010 tarihinde sosyal güvenlik kapsamındaki nüfus sayısı 1.350.481 kişi iken 31.12.2011 tarihi itibarı ile 1.480.216 kişiye yükselmiştir. Yani 2010 yılından 2011 yılına sosyal güvenlik kapsamındaki kişi sayısı ilimizde 129.735 kişi daha artmıştır. 2012 yılı Ocak ayı başı itibariyle yeşilkartlıların sosyal güvenlik Kurumuna devri ile 2012/Şubat sonu itibariyle sosyal güvenlik kapsamındaki kişi sayısı 1.725.710 kişi olmuştur. Şuan ilimizde bulunan 27.886 kişi kapsam dışında kalmıştır. 2012 yılı sonuna kadar kapsam dışında kalan diğer vatandaşlarımızın da kapsamımıza alınması hedeflenmektedir.
31.12.2010 tarihinde 260.420 kişi olan aktif sigortalı sayımız 31.12.2011 tarihi itibarı ile 302.822 kişiye yükselmiştir. Son bir yıl içinde aktif sigortalı sayımız %16 (42.407 kişi) artmıştır. Bu sigortalılarımızın 40.048 kişisi Kamu ( yapılandırma öncesi adıyla Emekli Sandığı) aktif çalışanı, 59.574 kişisi bağımsız (yapılandırma öncesi adıyla Bağ-Kur) aktif çalışanı, 203.200 kişisi hizmet akdi (yapılandırma öncesi adıyla SSK) aktif çalışanıdır. İstihdamdaki artışın göstergesi olan eski adıyla SSK’lı yani işyerlerinde çalışan kişiler açısından baktığımızda 2010/Aralık ayından 2011/Aralık ayına sigortalı sayımız 33.757 kişi artmıştır. Bu %20 oranında artış demektir. Oysa aynı dönemde ülkemizdeki sigortalı sayısı 1.078.746 kişi olup artış oranı % 10 olarak gerçekleşmiştir. Resmi olmayan 2012 yılı Mart ayı sonu rakamlarımıza göre ilimizdeki SSK’lı sayısı 216.902 kişiye ulaşmıştır. İlimizde kayıt dışı işçi çalıştırılmasının önlenmesi için “Sosyal Güvenlik Bilincinin” yerleştirilmesi amaçlı faaliyetler yapılmakta ve “marka şehir” unvanımızın kayıt dışılığın gölgesinde kalması önlenmeye çalışılmaktadır.
31.12.2010 tarihinde 119.467 kişi olan emekli sayımız 31.12.2011 tarihi itibarı ile 127.666 kişiye yükselmiştir. Son bir yıl içerisinde 8.199 kişi ilimizde emeklilerimiz arasına katılmıştır. Yani bir yılda ilimizdeki emekli sayısının nüfusumuza oranı 2010 yılı için %7.22 iken 2011 yılı için bu oran %7.28 olmuştur. Bu durumda toplumumuzda emekli sayısının giderek arttığını göstermektedir. 2011 Aralık sonu itibariyle emeklilerimizin 18.098 kişisi kamu (yapılandırma öncesi adıyla Emekli Sandığı) emeklisi, 43.429 kişisi bağımsız çalışan (yapılandırma öncesi adıyla Bağ-Kur) emeklisi, 66.139 kişisi hizmet akdi ile çalışan işçi (yapılandırma öncesi adıyla SSK) emeklisidir. Sosyal Güvenlik kapsamındaki emeklilerimizin ilimiz nüfusuna oranı %7,28 dir.
İlimizde prim ödemesi yapmadıkları halde Sosyal Güvenlik kapsamına alınan 2022 sayılı Yasadan yararlanan kişi sayısı 31.12.2010 tarihinde 27.576 kişi iken 31.12.2011 tarihinde 28.615 kişiye çıkmıştır. Ayrıca 31.12.2010 tarihinde yeşilkart uygulamasından yararlanan kişi sayısı 252.599 kişi iken 31.12.2011 tarihi itibarı 248.578 kişiye düşmüştür. 01.01.2012 tarihinde yeşilkartlılar Kurumumuz kapsamına alınmıştır. Bugüne kadar yeşilkartlı olup vizesi dolan veya hiçbir sosyal güvenliği olmayan 78.022 kişinin gelir testi sonuçlanmıştır. Bunlardan 56.327 kişi yine prim ödemeden devletimizin sunduğu sağlık hizmetlerinden faydalanacaklardır. Yani primleri devlet tarafından ödenecektir. Dolayısıyla gelir testi sonuçlananların %72 sinin eski adıyla yeşilkart statüsü devam etmektedir. Gelir testi sonuçlanan 19.400 kişi 35 TL, 1559 kişi 106 TL ve 736 kişi ise 213 TL aylık prim ödeyerek Kurumumuzun karşıladığı sağlık yardımlarından yaralanacaklardır.
2010/Aralık ayı itibarı ile ilimizde yapılandırma öncesi adıyla SSK kapsamında işçi çalıştırarak bildirge veren 21.974 adet işyeri varken 2011/Aralık ayında işyeri sayımız 24.774 olmuştur 2011/Aralık ayı itibarıyla bildirge veren işyeri sayımız 2.800 adet artmıştır. Bu durumda bildirge veren işyeri sayımız son bir yılda %13 oranında artmıştır.
2011/Aralık ayı sonu itibarı Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğümüzde 302.822 aktif sigortalıya karşılık 127.666 pasif (emekli) sigortalı bulunmaktadır. Aktif / Pasif oranı ilimiz için 2,37 dir. Aynı dönemde ülkemiz genelinde Aktif/Pasif oranı ise 1,73 dir. İlimiz Aktif/Pasif oranı açısından ülkemiz ortalamasının üzerindedir. Aktif sigortalı sayımızdaki artış hızımızın pasif sigortalı sayımızdaki artış hızından daha yüksek tutularak aktif/pasif oranının uluslararası standart olan 4 düzeyine çıkarılması İl Müdürlüğümüzün hedefleri arasındadır.
2010 yılında 3.547.316 kişi sağlık tesislerine müracaat etmiş, bu kişiler için sağlık hizmet sunucularına 275.305.589 TL ödeme yapılmıştır. 2011 yılında ise 4.381.086 kişi sağlık tesislerine müracaat etmiş ve bu kişiler için sağlık hizmet sunucularına 330.443.183 TL ödeme yapılmıştır. Yani 2011 yılında 2010 yılının aralık ayına göre 55.137.594 TL tutarında ödemelerde artış olmuştur. Ödenen fatura tutarlarında yıllık %16,68’lik bir artış olmuştur. Türkiye genelinde 2011 yılında bir önceki yılına göre ödenen fatura tutarlarında ki artış %22,09 düzeyinde olmuştur. İlimizde ödenen fatura tutarlarındaki artış oranı Türkiye ortalamasının altında olmuştur.
2010 yılında 7.560.652 kişiye reçete düzenlenmiş ve bu reçeteler için eczanelere 372.632.727 TL ödeme yapılmıştır. 2011 yılında ise 8.542.959 kişiye reçete düzenlenmiş ve bu reçeteler için eczanelere 430.697.564 TL ödeme yapılmıştır. 2010 yılına göre 2011 yılında düzenlenen reçete sayısı 982.307 adet ve reçetelere ödenen tutarda ise 58.064.837 TL artış olmuştur. Dolayısıyla 2010 yılına göre 2011 yılında ödenen reçete tutarları %15,58 artmıştır.

Köşemde bulunan e-mail adresim aracılığı ile bana sosyal güvenlikle ilgili soru(ne zaman emekli olurum, askerlik ve doğum borçlanması, yurt dışı hizmet borçlanması, hizmet birleştirme v.s.)ve sorunlarınızı iletebilirsiniz. Bu sorularınızı izleyen haftalardaki yazılarımda cevaplayacağım.

Herkesin sosyal güvenliğinin olduğu bir dünya dileği ile……

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz