Avukat Gülsen Tutoğlu

Avukat Gülsen Tutoğlu

ARABULUCULUK NEDİR?

 

                  Arabuluculuk, tarafların içinde bulundukları uyuşmazlığı tarafsız bir üçüncü kişinin yönlendirmesiyle çözmelerinde kullanabilecekleri uyuşmazlık çözüm yöntemi demektir. Bu hususta arabuluculuk faaliyetini yürüten ve arabulucular siciline kaydedilmiş bulunan kişiler, arabulucu olarak görev yapmaktadır. Yani, arabulucu unvanını ve bu unvanın sağladığı yetkileri sadece sicile kayıtlı arabulucu kişiler kullanabilmektedir. Bu süreçte taraflar, gerek arabulucuya başvururken gerekse tüm süreç boyunca eşit haklara sahip olup; süreci devam ettirmek, sonuçlandırmak veya bu süreçten vazgeçmek konusunda da serbesttirler. Uyuşmazlık ile ilgili olarak arabulucu olarak görevlendirilen kişi, tarafların her biri ile ayrı ayrı görüşebileceği gibi taraflarla birlikte de görüşebilir. Bu görüşme sürecinde ve öncesinde arabulucu olarak görevlendirilen bu kişi, görevini tarafsız bir biçimde yürütmektedir. Diğer bir değişle, arabulucu olan kişi, bu sıfatla görev yaptığı uyuşmazlıkla ilgili olarak açılan davada daha sonra taraflardan birinin avukatı olarak görev üstlenememektedir. Bu süreçte arabulucu olan kişi, arabuluculuk faaliyetinin başında tarafları arabuluculuğun esasları, süreci ve sonuçları hakkında gerektiği gibi aydınlatmakla yükümlü olduğu gibi taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça arabuluculuk faaliyeti çerçevesinde kendisine sunulan veya diğer bir şekilde elde ettiği bilgi ve belgeler ile diğer kayıtları da gizli tutmakla yükümlüdür.

                  Taraflar dava açılmadan önce veya davanın görülmesi sırasında arabulucuya başvurma konusunda anlaşabilecekleri gibi mahkeme de tarafları arabulucuya başvurmak konusunda aydınlatıp, teşvik edebilir. Bu hususta arabuluculuk süreci, dava açılmadan önce tarafların ilk toplantıya davet edilmeleri ve taraflarla arabulucu arasında sürecin devam ettirilmesi konusunda anlaşmaya varılıp bu durumun bir tutanakla belgelendirildiği tarihten itibaren işlemeye başlamaktadır. Dava açılmasından sonra arabulucuya başvuru hâlinde ise bu süreç, mahkemenin tarafları arabuluculuğa davetinin taraflarca kabul edilmesi veya tarafların arabulucuya başvurma konusunda anlaşmaya vardıklarını duruşma dışında mahkemeye yazılı olarak beyan ettikleri ya da duruşmada bu beyanlarının tutanağa geçirildiği tarihten itibaren işlemeye başlamaktadır. Belirtmek gerekir ki arabuluculuk sürecinin başlamasından sona ermesine kadar geçirilen süre, zamanaşımı ve hak düşürücü sürelerin hesaplanmasında dikkate alınmamaktadır. Söz konusu bu arabuluculuk faaliyeti sonunda tarafların anlaştıkları, anlaşamadıkları veya arabuluculuk faaliyetinin nasıl sonuçlandığı bir tutanak ile belgelendirilmekte olup, arabulucu olarak görevlendirilen kişi , bu tutanak ve sonuçları konusunda taraflara gerekli açıklamaları yapmaktadır. Arabulucu tarafından düzenlenecek bu belgeyi arabulucunun kendisi, taraflar, kanuni temsilcileri ya da varsa avukatları imzalamaktadır.

Bazı uyuşmazlıklar için mahkemede dava açmadan önce arabulucuya gitme zorunluluğu bulunmaktadır. Aksi halde arabulucuya başvurulmadan açılmış olan dava, dava şartı yokluğu nedeniyle usulden rededilebilmektedir. Arabulucuya başvurulmuş olmasının kanunda dava şartı olarak düzenlendiği bu uyuşmazlıklarda taraflar arasında anlaşma sağlanamamışsa şayet, davacı tarafın arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamadığına ilişkin son tutanağın aslını veya arabulucu tarafından onaylanmış bir örneğini dava dilekçesine eklemesi gerekmektedir.

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz