Avukat Gülsen Tutoğlu

Avukat Gülsen Tutoğlu

EVLİLİĞİN İPTALİ DAVASI NEDİR VE NASIL AÇILIR?

Evliliğin iptali yapılmış olan evliliğin mahkeme kararıyla iptal edilmesi veya geçersiz kılınması demektir. Bu hususta evliliğin iptali davası , boşanma davası ile aynı anlama gelmemektedir. Evliliğin iptali demek , hukuken geçersiz olarak yapılan veya sonradan geçersiz hale gelen evliliğin  mahkeme kararıyla iptal edilmesi olup boşanma davasında ise taraflar hukuken  geçerli olarak yapmış oldukları evliliklerini anlaşamadıklarından ötürü sona erdirmektedirler. Evliliğin iptali davasında ileri sürülebilecek sebepler; medeni kanunumuzda mutlak butlan ve nisbi butlan sebepleri olarak belirtilmiştir.

Türk Medeni Kanunumuz da Evliliğin Mutlak Butlanla Geçersiz Olma sebepleri olarak ; Eşlerden birinin , evlenme sırasında evli bulunması veyahut eşlerden birinin evlenme sırasında sürekli bir sebeple ayırt etme gücünden yoksun bulunması , Eşlerden birinde evlenmeye engel olacak derecede akıl hastalığı bulunması ve eşler arasında evlenmeye engel olacak derecede hısımlığın (akrabalık) bulunması sayılmıştır. Bu mutlak butlan sebeplerinin var olması durumunda ;  evliliğin iptali davasını Cumhuriyet Savcısı, ilgililer ve eşler açabileceklerdir. Mutlak butlan sebeplerine dayanarak açılan evliliğin iptali davasının ne zamana kadar açılacağına değinecek olursak ; evlilik devam ettiği sürece , bu davayı Cumhuriyet Savcısı, eşler ve ilgililer her zaman açabileceklerdir.

Türk Medeni Kanunumuz da Evliliğin Nispi Butlanla Geçersiz Olma sebepleri olarak; Eşlerden birinin evlenme sırasında geçici olarak ayırt etme gücünün olmaması , Yanılma (Hata) dediğimiz durum yani kişinin evlenmeyi hiç istemediği bir kişiyle yanılarak evlenmesi halinde, Aldatma (Hile) ve Korkutma (İkrah) dediğimiz kişinin kendisinin veya yakınlarından birinin hayatı, sağlığı veya namus ve onuruna yönelik bir korkutma sonucu evlenmesi halleri sayılmıştır. Bu nispi butlan sebeplerinin var olması durumunda evliliğin iptali davasını eşler ve bazı durumda yasal temsilciler açabileceklerdir. Nispi butlan sebeplerine dayanarak açılan evliliğin iptali davasının ne zamana kadar açılacağına değinecek olursak ; iptal sebebini öğrendiğiniz veya korktuğunuz üzere evlilik yapmışsanız eğer söz konusu  korkunun etkisinin ortadan kalktığı tarihten başlayarak altı ay ve en geç evlenmenizin üzerinden beş yıl geçmekle dava açmadığınız takdirde dava hakkınızı kaybedeceksinizdir.

Evliliğin İptali davasını nerede açacağınız hususuna değinecek olursak; Aile Mahkemeleri bu konuda görevli olup bulunduğunuz yerdeki adliyede Aile Mahkemesi bulunmuyorsa eğer davanızı Asliye Hukuk Mahkemesinde açmanız gerekmektedir. Asliye Hukuk Mahkemesi , davanıza  Aile Mahkemesi sıfatıyla bakacaktır.

Kanunumuzda ; butlanına karar verilen bir evlilikten doğan çocukların, ana ve baba iyi niyetli olmasalar bile evlilik içinde doğmuş sayılacağı hüküm altına alınmış olup çocuğun anne ve babası ile arasındaki ilişkide boşanmaya ilişkin hükümlerin uygulanacağı belirtilmiştir. Yani bir diğer değişle; evliliğin iptalinden sonra velayet, nafaka, kişisel ilişki gibi konularda boşanmaya ilişkin hükümler uygulanacaktır. Bilindiği üzere; Velayet konusunda en önemli husus; çocuğun üstün yararı olup çocuk maddi ve manevi açıdan kimin yanında daha iyi şartlara sahip olacaksa bu husus velayetinin kime verileceği noktasında önem arz edecektir. Ayrıca velayeti kendisine verilmiş olsun ya da olmasın ana ve babadan her biri çocuk ile uygun kişisel ilişki kurulmasını isteme hakkına sahiptir. Hakim , ne zaman ve ne şekilde çocukla görüşüleceğini kendisi takdir edecek olup böylelikle çocuğunun velayetini alamayan taraf, herhangi bir hak kaybına uğramayacaktır. Tarafların ,  nafaka yönünden talepleri varsa bu hususu da  dava sürecinde dile getirmeleri herhangi bir hak kaybı yaşamamaları açısından önem arz etmektedir.

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz