Avukat Gülsen Tutoğlu

Avukat Gülsen Tutoğlu

HAKKINIZDA AÇILAN DAVAYI ‘’KABUL’’ ETMENİZİN HUKUKİ SONUÇLARI NELERDİR?​

Taraflar; kendi aralarındaki uyuşmazlıkları mahkeme önüne taşıyarak hukuken çözüm bulunmasını isteyebilirler. Dava sürecinde taraflar, davalarından feragat edebilirler; vazgeçebilirler veyahut sulh olabilirler. Sizin ,davalı taraf olarak hakkınızda açılan davayı “Kabul’’ etmeniz  demek , davacı tarafın dilekçesinde belirttiği talep sonucuna, kısmen veya tamamen muvafakat göstermeniz anlamına gelmektedir. Davalı taraf olarak sizin , davayı kabul etmeniz halinde aslında söz konusu uyuşmazlık son bulmaktadır. Davalı taraf olarak siz, kabul beyanınızı duruşma sırasında sözlü olarak yapabileceğiniz  gibi yazılı bir dilekçeyle de bu irade beyanınızı ortaya koyabilirsiniz. Davayı kabul etme beyanınızı , davacı tarafın ya da mahkemenin onaylamasına gerek yoktur. Siz, hakkınızda açılan davanın tümünü değil de bir kısmı açısından da kabul beyanınızı ortaya koyabilirsiniz. Şayet; söz konusu davayı kısmen kabul ediyorsanız kabul ettiğiniz  bu  kısmı dilekçenizde ya da ilgili duruşma tutanağında  açıkça belirtmeniz gerekmektedir. Bu durumda dava ile ilgili olarak kabul edilmeyen kısım için uyuşmazlık son bulmayacaktır. Ayrıca; sizin davanız ile ilgili olarak ortaya koymuş olduğunuz kabul beyanınızın herhangi bir şarta bağlı olarak yapılmaması gerekmektedir.

Siz, davayı kabul ettiğinize yönelik  beyanınızı; davanızda hüküm kesinleşinceye kadar her aşamada dile getirebilirsiniz. Burada hükmün kesinleşmesi demek ; boşanma davasından örnek verecek olursak normal şartlarda açtığınız davanızda hâkim olayları ve dosya içerisine sunulan delilleri değerlendirerek hükmünü açıklayacaktır. Ancak bu karar ile birlikte tabî ki taraflar boşanmış sayılmayacaklardır. Duruşmanın ardından yaklaşık 2-3 hafta içerisinde mahkeme, verdiği boşanma kararının hangi hukuki gerekçelere dayandığını gösterecek şekilde gerekçeli karar hazırlayacaktır. Daha sonrasında taraflar mahkeme kararının hemen kesinleşmesini istiyorlarsa şayet; gerekçeli kararı tebliğ aldıktan sonraki süreçte verilen bu mahkeme kararına itiraz etmemeleri gerekmektedir . Taraflarca bu karara itiraz edilmediği takdirde mahkeme kararı kesinleşmiş olacaktır. Tarafların bu gerekçeli karara itiraz etmesi durumunda ise İstinaf Mahkemesi ’nden söz konusu davanızla ilgili olarak karar gelinceye kadar kesinleşme olmayacaktır.

Davayı kabul ettiğim takdirde yargılama giderlerini hangi taraf öder derseniz? Kabul beyanında bulunan taraf, kanunda da belirtildiği üzere davada aleyhine hükmedilmiş gibi yargılama giderlerini ödemeye mahkum edilecektir. Ayrıca; davalı tarafın ödemesi gereken tutar, Harçlar Kanununda da ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Davalı taraf, davanın açılmasına kendi hal ve davranışlarıyla  sebebiyet vermemiş ve  yargılamanın ilk duruşmasında davacının talep sonucunu kabul etmiş ise; yargılama giderlerini ödemeye mahkum edilmeyecektir. Davalı tarafın kabul beyanı , söz konusu davada yer alan talep sonucunun bir kısmına ilişkinse, yargılama giderlerinin ödenmesi kabul edilen kısma göre  belirlenecektir.

Tüm bunlara değindikten sonra sizin davayı kabul etmeniz , açılmış olan bir davanın kabulü anlamına geldiği için mahkemeye yapacağınız tek taraflı bir irade beyanı ile söz konusu uyuşmazlık son bulmaktadır. Ancak; davalı taraf olarak siz kabul  beyanınızı ; yanılma (hata), aldatma (hile) ve zorlama (ikrah) gibi  sebeplerden  birine dayanarak açıklamışsanız bu durumda iradenizi sakatlayan sebebi ispat ederek , açıkladığınız kabul beyanınızın iptal edilmesini isteyebilirsiniz.

Bundan ötürü; davanız ile ilgili olarak kabul beyanı ortaya koymak istemeniz halinde sonuçlarını iyi bir şekilde değerlendirerek karar vermeniz hak kaybı yaşamamanız açısından önem arz etmektedir.

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz