Mehmet Kalkınoğlu

Mehmet Kalkınoğlu

Mahkemeye gitmeden etkin çözüm

ARTIK İŞÇİ VE İŞVEREN UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCUYA BAŞVURULMADAN İŞ MAHKEMESİNDE DAVA AÇILAMAYACAKTIR

25.10.2017 tarih ve 30221 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile düzenleme yapılmıştır.

Arabuluculuk müessesesi 07/06/2012 tarihi itibariyle Hukuk Uyuşmazlıklarının Arabuluculuk Kanunu ile kapsam altına ve Ocak 2013 itibariyle Yönetmelik kapsamında hüküm altına alınmıştır. Arabuluculuk ile ekonomik, hızlı, gizli ve gönüllü ÇÖZÜMLER üretmek arzulanmaktadır.

Bu kapsamda,

“Ticari Uyuşmazlıklar”;

“Tüketici Uyuşmazlıkları”;

“Aile İçi/Hukuku Uyuşmazlıkları”;

“Ortaklığın Giderilmesi Uyuşmazlıkları”;

“Ev Sahibi Kiracı/ Kira Uyuşmazlıkları;

Ve “İşçi ve işveren Uyuşmazlıkları”

Kanunlarımızca kabul edilmiş MAHKEMEYE GİTMEDEN etkin bir çözüm yolu olarak, Her iki taraf için DAHA AZ MASRAFLI olacağı düşünülerek, Her iki taraf ARABULUCULARI KENDİLERİ SEÇEREK, her iki tarafın KENDİ RIZASI ile, hızlı ve tüm süreci GİZLİLİK esasında ÇÖZÜME KAVUŞTURULMAKTADIR. Hususun hassasiyeti açısından, kanunla T.C Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde “Arabuluculuk Daire Başkanlığı” kurulmuştur.

Bu bağlamda, yapılan YENİ DÜZENLEME ile Ticari hayatımızda gün geçtikçe artan “İşçi ve İşveren Uyuşmazlıklarında” artık 01.01.2018 tarihinden itibaren ARABULUCUK müessesine başvurmadan İŞ MAHKEMESİNDE DAVA AÇILAMAYACAKTIR:

Bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmadan dava açılamayacaktır.

Davacı, arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamadığına ilişkin son tutanağın aslını veya arabulucu tarafından onaylanmış bir örneğini dava dilekçesine eklemek zorunda olacaktır. Bu zorunluluğa uyulmaması hâlinde mahkemece davacıya, son tutanağın bir haftalık kesin süre içinde mahkemeye sunulması gerektiği, aksi takdirde davanın usulden reddedileceği ihtarını içeren davetiye gönderilecektir. İhtarın gereği yerine getirilmez ise dava dilekçesi karşı tarafa tebliğe çıkarılmaksızın davanın usulden reddine karar verilecektir. Arabulucuya başvurulmadan dava açıldığının anlaşılması hâlinde herhangi bir işlem yapılmaksızın davanın, dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddine karar verilecektir.

Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren üç hafta içinde sonuçlandıracaktır. Bu süre zorunlu hallerde arabulucu tarafından en fazla bir hafta uzatılabilecektir.

Taraflardan birinin geçerli bir mazeret göstermeksizin ilk toplantıya katılmaması sebebiyle arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi durumunda toplantıya katılmayan taraf, son tutanakta belirtilecek ve bu taraf davada kısmen veya tamamen haklı çıksa bile yargılama giderinin tamamından sorumlu tutulacaktır.

Arabuluculuk görüşmelerine taraflar bizzat, kanuni temsilcileri veya avukatları aracılığıyla katılabileceklerdir. İşverenin yazılı belgeyle yetkilendirdiği çalışanı da görüşmelerde işvereni temsil edebilecek ve son tutanağı imzalayabilecektir.

İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde işe iade talebiyle, arabulucuya başvurmak zorundadır.

Arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamaması hâlinde, son tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren, iki hafta içinde iş mahkemesinde dava açılabilecektir.

Taraflar anlaşırlarsa uyuşmazlık aynı sürede iş mahkemesi yerine özel hakeme de götürülebilecektir. Arabulucuya başvurmaksızın doğrudan dava açılması sebebiyle davanın usulden reddi halinde ret kararı taraflara resen tebliğ edilecektir.

Kesinleşen ret kararının da resen tebliğinden itibaren iki hafta içinde arabulucuya başvurulabilecektir.

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz