Mehmet Kalkınoğlu

Mehmet Kalkınoğlu

Vergi kanununda yapılan değişiklikler -6

10.4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU’NDA ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMELER 

10.1 Engellilerin ÖTV’den istisna araç alımlarında kısıtlama öngören düzenleme

Kanunun 78. maddesinde yapılan düzenleme ile, otomobil, arazi taşıtı, SUV ve benzeri taşıtların engelliler tarafından ilk iktisabında uygulanan istisna, Bakanlar Kurulu’nca ÖTV Kanunu’nun 12. maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendine göre özel tüketim vergisi matrahı esas alınarak fiyat grupları itibariyle farklı oranlar belirlenmesi halinde, belirlenen en yüksek orana tabi olanların dışındaki taşıtlarla sınırlandırılmaktadır.

Düzenlemenin Kanunun yayın tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülmektedir.

10.2. Makaronlar ÖTV kapsamına alınmaktadır. 

Kanunun 79. ve 81. maddeleri ile ÖTV Kanunu’nda yapılan düzenlemeler ile “makaronlar” kapsama alınarak vergileme ölçü ve nispetleri belirlenmiştir. 

Düzenlemeler Kanunun yayın tarihinde yürürlüğe girecektir. 

10.3. Meyvalı gazozlar ÖTV kapsamına alınmaktadır

Kanunun 81. maddesi ile ÖTV Kanunu’na ekli (III) listenin (A) cetveline eklenmek suretiyle “meyvalı gazozlar” (limonatalar hariç) ÖTV kapsamına dahil edilmiştir.

Bu düzenlemenin ise yürürlük tarihi 1/1/2018 olarak öngörülmüştür.

11.5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU’NDA ÖNGÖRÜLEN BAZI DÜZENLEMELER

11.1. Bazı KVK istisnalarında değişiklikler yapılmaktadır

Kanunun 94. maddesi ile;

11.1. Taşınmaz satış kazancındaki istisna oranı %50’ye indirilmektedir 

KVK’nun 5. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yapılan değişiklik uyarınca, en az iki tam yıl boyunca sahip olunan taşınmazların satışında uygulanacak istisna oranı %75’ten %50’ye düşülmektedir. (Bu düzenlemenin Kanunun yayın tarihi itibariyle yürürlüğe girmesi öngörülmektedir!) 

11.2. Finansal kiralama ve finansman şirketlerine yapılan bazı devir ve teslimler istisna kapsamında alınmaktadır

KVK’nun 5. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yapılan değişiklik uyarınca, bankalara borçlu olanların ve bunların kefillerinin, bu borçlara karşılık olarak taşınmaz ve iştirak hisselerinin bankalara devrinden doğan kazançları ve bankaların bu varlıkları elden çıkartmalarından doğan kazançlarına tanınan kurumlar vergisi istisnası, finansal kiralama ve finansman şirketlerini de kapsayacak şekilde genişletilmekte, mevcut düzenlemede yer alan %75 istisna oranı taşınmazlar için %50, iştirak hisseleri için %75 olarak yeniden belirlenmektedir. (Düzenlemenin 1/1/2018’de yürürlüğe girmesi öngörülmektedir.)

11.3. Risturn istisnasında düzenleme

KVK’nun 5. maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde yapılan değişiklik ile kurumlar vergisinden istisna tutulacak kooperatif risturnları yeniden belirlenmektedir. (Düzenlemenin 1/1/2018’de yürürlüğe girmesi öngörülmektedir.)

11.4. Bankalar, finansal kiralama şirketleri, finansman şirketleri, sigorta ve reasürans şirketleri ile diğer bazı finansal şirketlerde kurumlar vergisi oranı %22 oranına çıkarılmaktadır 

Kanunun 95. maddesi ile KVK’nun 32. maddesinde yapılan değişiklik uyarınca;

  • Bankalar,
  • Finansal kiralama şirketleri,
  • Faktoring şirketleri,
  • Finansman şirketleri,
  • Ödeme ve elektronik para kuruluşları,
  • Yetkili döviz müesseseleri,
  • Varlık yönetim şirketleri,
  • Sermaye piyasası kurumlan ile
  • Sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinin kurum kazançları üzerinden kurumlar vergisinin %22 oranında hesaplanacağına dair düzenle yapılmaktadır.

Düzenlemenin 1/1/2018 tarihinden sonra verilmesi gereken beyannamelerde beyan edilmesi gereken kazançlara uygulanmak üzere Kanunun yayın tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülmektedir. Dolayısıyla tasarının bu şekilde yasalaşması halinde, 2017 yılı 4. Dönem geçici vergi beyannamesinde ve 2017 hesap dönemi kurumlar vergisi beyannamesinde söz konusu mükellefler için kurumlar vergisi oranı %22 olarak uygulanacaktır.

11.5. Yatırım teşvik belgesi kapsamında imalat sanayi yatırımlarında indirimli kurumlar vergisinin daha fazla hesaplanmasına imkan veren düzenlemenin süresi uzatılmaktadır 

Kanunun 96. maddesi ile yapılan düzenleme ile imalat sanayii yatırımları için KVK’nun 32/A maddesi kapsamındaki yatırım teşviklerinden daha yüksek oranlarda faydalanılmasına imkân veren KVK’nun geçici 9. maddesindeki düzenlemenin 2018 yılında da uygulanmasına imkân sağlanmaktadır.

Düzenlemenin Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülmektedir.

DEVAMI YARIN

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz