Mehmet Kalkınoğlu

Mehmet Kalkınoğlu

Vergide yapılan değişiklikler

Birçok vergi kanununda ve diğer pek çok kanunda ve kanun hükmünde kararnamede değişiklikler öngören yeni bir torba kanun tasarısı TBMM’ne sevk edilmiştir. Yazımızda vergi kanunlarında yapılması öngörülen değişikliklerden uygulama açısından önem arz eden bazıları özet bir şekilde açıklanacaktır.

1.6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN’DA ÖNGÖRÜLEN BAZI DÜZENLEMELER

Kanunun 10. maddesiyle, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un;

  • “İhtiyati hacze itiraz:” başlıklı 15. maddesinde yer alan İhtiyati hacze ilişkin 7 günlük dava açma süresi 15 güne,
  • “Ödeme emri:” başlıklı 55. maddesinde yer alan ödeme emri ile amme borçlusuna borcun 7 gün içerisinde ödenmesi veya mal bildiriminde bulunulmasına dair hükümdeki 7 günlük süre 15 güne ve ayrıca borcunu vadesinde ödemeyenlere ait malları elinde bulunduran üçüncü şahıslardan bu malları tahsil dairelerine bildirmeleri için belirlenmiş olan 7 günlük süre de 15 güne,
  • “Teminatlı alacaklarda takip:” başlıklı 56. maddesinde yer alan teminatlı alacakların paraya çevrilmesinden önce borçluya yapılan tebliğ ile verilen 7 günlük ödeme süresi 15 güne,
  • “Ödeme emrine itiraz:” başlıklı 58. maddesinin birinci ve yedinci fıkralarında yer alan ödeme emrine karşı dava açma ve davası reddedilenler için mal bildiriminde bulunma süreleri 7 günden 15 güne,
  • “Mal bildiriminde bulunmayanlar:” başlıklı 60. maddesinde yer alan mal bildiriminde bulunmayanlar hakkında uygulanacak hapsen tazyik kararı alınması için geçmesi gereken 7 günlük süre 15 güne çıkarılmaktadır.

Bu düzenlemelerin 1.1.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi öngörülmektedir.

2.6802 SAYILI GİDER VERGİLERİ KANUNU’NDA ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMELER

2.1. Özel iletişim vergisi oranları %7,5 oranına indirilmektedir

Kanunun 11. maddesiyle, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu'nun 39. maddesinde yapılan düzenleme ile özel iletişim vergisi (ÖİV) oranları her bir hizmet için %7,5 olarak aynı oranda belirlenmektedir. Mevcut uygulamada ÖİV oranları %5, %15 ve %25 şeklinde uygulanmaktaydı.

Bu düzenlemelerin 1.1.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi öngörülmektedir.

2.2. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinde BSMV istisnası genişletilmektedir

6802 sayılı Kanunun “İstisnalar” başlıklı 29. maddesinin birinci fıkrasının (p) bendinde yer alan "Türkiye'de kurulu borsalarda gerçekleştirilen" ibaresi yürürlükten kaldırılmak suretiyle, işlemin yapıldığı yere bakılmaksızın vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri sonucu lehe alınan paraların banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna edilmektedir.

Bu düzenlemenin, Kanunun yayınlanacağı ayı izleyen ayın başından itibaren yürürlüğe girmesi öngörülmektedir.

Devamı Yarın..

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz